Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ZSK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem planowanego zamówienia jest usługa badawcza polegająca na: a) przeprowadzeniu analizy kosztów funkcjonowania ZSK we wszystkich ministerstwach w perspektywie najbliższych 5 lat, b) przeprowadzeniu analizy potrzeb ministrów właściwych i ministra koordynatora dotyczących odpowiedniego wdrożenia ZSK, c) porównaniu wyników badań z uzyskanymi w ramach pierwszej fali badania, realizowanej w I i II kwartale 2018 r. Badaniem zostanie objętych 19 ministrów właściwych oraz dodatkowo będzie obejmowało zadania ministra koordynatora ZSK. Usługa badawcza ma stanowić merytoryczne wsparcie dla Zamawiającego w zakresie opracowania propozycji rozwiązań i działań wspierających odpowiednie wdrożenie ZSK w ministerstwach oraz funkcjonowanie ZSK w ciągu najbliższych 5 lat. Wyniki analizy będą miały charakter porównawczy w stosunku do badania przeprowadzonego w I i II kwartale 2018 r. w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Ponowna analiza pozwoli zaobserwować i porównać zmiany w przebiegu włączania kwalifikacji do ZSK a w szczególności związane z tym koszty ponoszone przez ministrów właściwych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną