,,Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 7"

Zespól do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespól do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-945 Warszawa, św. Bonifacego
 • Telefon/fax: tel. 22-842-17-22, , fax. 22- 842-17-22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespól do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
  św. Bonifacego 81
  02-945 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22-842-17-22, , fax. 22- 842-17-22
  REGON: 36896623000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 7"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy, ul. Nowogrodzkiej 77, Szczegółowy zakres robót dla zadania przedstawia dokumentacja projektowo-kosztorysowa (zwana łącznie dalej: dokumentacją projektową) stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ 3.1. Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy, ul. Nowogrodzkiej 77, obejmuje prace budowlane polegające na: 3.1.1. wykonaniu przyłącza instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej, 3.1.2. wykonaniu instalacji wentylacji, 3.1.3. wykonaniu przyłącza robót instalacji elektrycznej wraz z montażem rozdzielni elektrycznych, 3.1.4. wykonaniu prac budowlanych tj. położeniu okładzin ścian wewnętrznych, wykończenie sufitu, ułożeniu paneli oraz terakoty i glazury, ułożenie tarasów, biały montaż, stolarka drzwiowa wewnętrzna, montaż oświetlenia wewnętrznego, montaż grzejników 3.1.5. prace zewnętrzne polegające na ułożeniu chodnika, zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie tarasów, montaż oświetlenia zewnętrznego, wykonanie wiaty śmietnikowej itp. 3.2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr A-811 decyzją 869/2008 z dnia 3 lipca 2008r. ). Obiekt wpisany jest nadto do gminnej ewidencji zabytków. 3.3. Z uwagi na fakt, że prace przyłączeniowe i remontowe odbywać się będą na terenie i w placówce opiekuńczo- wychowawczej od Wykonawcy wymaga się szczególnej dbałości o zabezpieczenie terenu prac oraz wykonywania prac w sposób nie utrudniający codziennej działalności Domu Dziecka Nr 15. 3.4. KOD CPV: 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45262520-2 - Roboty 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5- Montaż rozdzielnic elektrycznych 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji. 3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych. 3.9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla zamówienia. 3.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.13. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ oraz w razie potrzeby, dokonać wizji lokalnej miejsca wykonywania robót, Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne i niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a następnie do realizacji tego zamówienia w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną. 3.14. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3.15. Cena oferty musi być przedstawiona w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą szczegółową. 3.16. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku niezgodności pomiędzy przedmiarem robót, a projektem, wiążące są zapisy projektu. 3.17. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 PZP, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3.18. Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 3.19. Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. 3.20. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość planowanych do użycia materiałów i wyrobów, przed ich składowaniem lub wbudowaniem - jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował. 3.21. Wykonawca przed składowaniem lub wbudowaniem (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował) w obiekcie określonego materiału lub urządzenia uzyska akceptację inspektora nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem użytkowym, potwierdzoną wpisem do dziennika budowy. 3.22. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii projektanta pełniącego nadzór autorski oraz inspektora nadzoru, że zmiana materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości i trwałości przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów po uzyskaniu ww. opinii projektanta i inspektora nadzoru i dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach przewidzianych w § 11 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega, iż zastosowanie innych materiałów na wniosek Wykonawcy nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia. 3.23. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, iż osoby wykonujące przedmiot umowy są zatrudnione na podstawie umów o pracę. W razie wątpliwości, co do prawdziwości ww. oświadczenia, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania przedłożenia zanonimizowanych umów o pracę lub zanonimizowanych zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców ww. oświadczenie lub zanonimizowane kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną