„Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 2 części”

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska
 • Telefon/fax: tel. 022 841-26-35 , fax. 022 841-58-91
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 841-26-35, fax. 022 841-58-91
  REGON: 27493800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Innstytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 2 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych w podziale na 2 części. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia, nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku, pełnowartościowego. 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kod CPV 33696500-0 odczynniki laboratoryjne 24930000-2 chemikalia fotograficzne 24957000-7 Dodatki chemiczne Postępowanie na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 2 części CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Tiosiarczan amonu 2500 kg 2 siarczan sodu 2000 kg 3 Azotan żelaza 300 kg 4 Węglan sodu 1700 kg 5 Hydrochinom 40 kg 6 Antifog 20 kg 7 Metol 5 kg CZĘŚĆ DRUGA 1. CD3 300 kg 2 CD2 250 kg 3 Kodak Stabilizer 4 l 4 Anticalcium 130 kg 5 Chelating agent 300 kg Metol >98% cz; a pozostałe odczynniki mają być czyste lub do celów fotograficznych. Nie muszą być czda; nie mogą być techniczne, Zamawiający dopuszcza każde oryginalne opakowania producenta umożliwiające dostawę we wskazanych w SIWZ ilościach. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wskazanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego ze wskazanym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numeru fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696800-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną