Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska
 • Telefon/fax: tel. 226 339 154 , fax. 226 334 491
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 339 154, fax. 226 334 491
  REGON: 11957726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy usunięcia uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie. 1. Przedmiotem zamówienia są: - Drobne naprawy w budynku Domu Przedpogrzebowego – CPV 45400000-1. - Drobne naprawy w budynku administracyjnym – CPV 45261000-4. - Drobne naprawy elewacji garaży i portierni– CPV 45450000-6. - - Drobne naprawy w budynku hydroforni nr 1 i nr 2 z transformatorownią – CPV 45400000-1. - Drobne naprawy w trzech zespołach kolumbariów – CPV 45400000-1. 2. Warunki realizacji zamówienia. Określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wymagany zakres zamówienia. Zakres zamówienia określają: 3.1. Kosztorys ofertowy, 3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Rękojmia i gwarancja. 4.1. Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat i liczony jest od daty ostatecznego odbioru zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru robót. 4.2. Okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 5 lat i liczony jest od daty ostatecznego odbioru zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną