Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-691 Warszawa, Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  Nowogrodzka 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 15259663001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu unijnego „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 28 sztuk tabletów, 1 sztuki głośników.Opis sprzętu komputerowego w tym wymagane jego parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do umowy . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem nr 1, stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”.Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną