dostawa lamp oświetlenia LED

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska
 • Telefon/fax: tel. 22 621 10 07 , fax. 22 628 91 79
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
  ul. Łazienkowska
  00-449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 10 07, fax. 22 628 91 79
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa lamp oświetlenia LED
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa lamp oświetleniowych LED. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2a do SIWZ – Formularzu asortymentowym - przedmiot umowy. 2. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykietka opakowania w języku polskim, na etykietce każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta. 3. Dostarczone materiały wskazane i szczegółowo opisane przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ są fabrycznie nowe, I-go gatunku i spełniają normy jakościowe i użytkowe. 4. Płatność po realizacji zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 5. Realizacja zamówienia odbywa się tylko z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami obowiązującymi w budownictwie. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały budowalne do siedziby Zamawiającego przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie (00-449), hala widowiskowo-sportowa Torwar I. 7. Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostaną mu przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną